ข่าวภาพ/กิจกรรม
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.23-08-2562)
ข่าววันที่ : 23 ส.ค. 2562
โดย :
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และการจัดทำรายงานสรุปประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.19-08-2562)
ข่าววันที่ : 23 ส.ค. 2562
โดย :
แบบฟอร์มประมาณการรายรับค่าหน่วยกิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.12-07-2562)
ข่าววันที่ : 12 ก.ค. 2562
โดย :
แบบฟอร์มประมาณการรายได้อื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.05-07-2562)
ข่าววันที่ : 11 ก.ค. 2562
โดย :
แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน
ข่าววันที่ : 02 ก.ค. 2562
โดย :
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒฯาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561
ข่าววันที่ : 27 พ.ค. 2562
โดย :
แบบฟอร์มการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ลว.24-04-2562)
ข่าววันที่ : 24 เม.ย. 2562
โดย :
รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 02 เม.ย. 2562
โดย :
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ลว.02-04-2562)
ข่าววันที่ : 02 เม.ย. 2562
โดย :
ตารางตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.01-04-2562)
ข่าววันที่ : 01 เม.ย. 2562
โดย :
เอกสารประกอบการนำเสนอการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มรภ.นศ. (ลว.20-03-2562)
ข่าววันที่ : 22 มี.ค. 2562
โดย :
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าววันที่ : 22 ก.พ. 2562
โดย :
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.18-02-2562)
ข่าววันที่ : 20 ก.พ. 2562
โดย :
แบบฟอร์ม ตารางความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลว.25-01-2562)
ข่าววันที่ : 25 ม.ค. 2562
โดย :
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.02-01-2562)
ข่าววันที่ : 03 ม.ค. 2562
โดย :
ปฏิทินและแบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน 2563
ข่าววันที่ : 23 พ.ย. 2561
โดย :
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี (ลว.05-11-2561)
ข่าววันที่ : 05 พ.ย. 2561
โดย :
แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ลว.17-09-2561)
ข่าววันที่ : 17 ก.ย. 2561
โดย :
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ลว.17-09-2561)
ข่าววันที่ : 17 ก.ย. 2561
โดย :
เอกสารแนบรายงานผลตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลว.06-09-2561)
ข่าววันที่ : 06 ก.ย. 2561
โดย :

1 [2] 3 4 5 6 7