โครงการศึกษาดูงานด้านงบประมาณ งานนโยบายและแผน และงานติดตามและประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานด้านงบประมาณ งานนโยบายและแผน และงานติดตามและประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่: 27 พฤษภาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
โครงการศึกษาดูงานด้านงบประมาณ งานนโยบายและแผน และงานติดตามและประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการศึกษาดูงานด้านงบประมาณ งานนโยบายและแผน และงานติดตามและประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2557

เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนางานติดตามและประเมินผล งานงบประมาณ และการนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดูภาพกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาพกิจกรรม หรือ คลิกที่นี้ เพื่อไปยังหน้าดังกล่าว

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2176