ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3-2561 (ลว.15-08-2561)

ข่าววันที่: 16 ส.ค. 2561
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการ 6 สภา เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562 - 2564)

ข่าววันที่: 17 ก.ค. 2561
โพสโดย:
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 19 มิ.ย. 2561
โพสโดย:
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2561 (ลว.11-06-2561)

ข่าววันที่: 11 มิ.ย. 2561
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต"

ข่าววันที่: 01 มิ.ย. 2561
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 19 ก.พ. 2561
โพสโดย:
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (ลว.18-10-2560)

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มรภ.นศ. ครั้งที่ 1-2561 (ลว.11-10-2560)

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมการจัดทำชุดโครงการเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัย (ลว.10-10-2560)

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.02-10-2560)

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2560
โพสโดย: