ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานอธิการบดี

ข่าววันที่: 28 ธ.ค. 2559
โพสโดย:
ประชุมกลั่นกรองงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าววันที่: 16 พ.ย. 2559
โพสโดย:
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข่าววันที่: 14 ก.ย. 2559
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข่าววันที่: 14 ก.ย. 2559
โพสโดย:
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าววันที่: 05 ส.ค. 2559
โพสโดย:
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข่าววันที่: 26 ก.ค. 2559
โพสโดย:
จัดทำประชาพิจารณ์ “แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)”

ข่าววันที่: 24 มิ.ย. 2559
โพสโดย:
การประชุม กนผ. ครั้งที่ 6-59

ข่าววันที่: 23 ส.ค. 2560
โพสโดย:
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 01 มิ.ย. 2559
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2559

ข่าววันที่: 30 พ.ค. 2559
โพสโดย: