ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองนโยบายและแผน

ข่าววันที่: 13 ก.ค. 2558
โพสโดย:
ประชุมรายงานผลติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558

ข่าววันที่: 13 ก.ค. 2558
โพสโดย:
การตรวจสอบภายในกองนโยบายและแผน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าววันที่: 23 มี.ค. 2558
โพสโดย:
ทำบุญตักบาตรและทอผ้าป่าสามัคคี

ข่าววันที่: 14 มี.ค. 2558
โพสโดย:
การประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

ข่าววันที่: 14 มี.ค. 2558
โพสโดย:
การเขียนโครงการ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 04 ธ.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าววันที่: 19 ก.ย. 2557
โพสโดย:
จัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก พ.ศ.2558-2560

ข่าววันที่: 13 ก.ค. 2558
โพสโดย:
กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ข่าววันที่: 18 ส.ค. 2557
โพสโดย:
โครงการศึกษาดูงานด้านงบประมาณ งานแผนและงานติดตามประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ข่าววันที่: 27 พ.ค. 2557
โพสโดย: