ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (2565) รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ข่าววันที่: 27 ก.ค. 2565
โพสโดย:
ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี

ข่าววันที่: 22 ก.ค. 2565
โพสโดย:
ประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/2565 ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุม N403 อาคารรัฐสภา

ข่าววันที่: 20 ก.ค. 2565
โพสโดย:
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี

ข่าววันที่: 18 ก.ค. 2565
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) กองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 มิถุนาย 2565 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าววันที่: 23 มิ.ย. 2565
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23-25 พ.ค. 65 ณ จังหวัดกระบี่

ข่าววันที่: 26 พ.ค. 2565
โพสโดย:
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 23 มิ.ย. 2565
โพสโดย:
กองนโยบายและแผน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ข่าววันที่: 29 เม.ย. 2565
โพสโดย:
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมกำร 2 สภา+1 (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27-04-2565

ข่าววันที่: 27 เม.ย. 2565
โพสโดย:
ประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ข่าววันที่: 27 เม.ย. 2565
โพสโดย: