ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

วันที่: 28 ตุลาคม 2558  

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนาโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลกยะ (ชั้น 3) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1961