ข่าวกิจกรรม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

วันที่: 29 เมษายน 2565  

กองนโยบายและแผน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) รอบ 6 เดือน เพื่อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 – 2 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1802