ข่าวภาพ/กิจกรรม
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2566 (ลว.05-09-2560)
ข่าววันที่ : 05 ก.ย. 2560
โดย :
แบบฟอร์มและคำอธิบายรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลว.13-07-2560)
ข่าววันที่ : 13 ก.ค. 2560
โดย :
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ของหน่วยงาน (ลว.20-06-2560)
ข่าววันที่ : 20 มิ.ย. 2560
โดย :
แบบฟอร์มประมาณการรายรับค่าหน่วยกิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.20-06-2560)
ข่าววันที่ : 20 มิ.ย. 2560
โดย :
เกณฑ์การปันส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.13-06-2560)
ข่าววันที่ : 13 มิ.ย. 2560
โดย :
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561-แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561(รออนุมัติ)
ข่าววันที่ : 12 มิ.ย. 2560
โดย :
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ลว.17-05-2560)
ข่าววันที่ : 24 พ.ค. 2560
โดย :
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2564 (ลว.11-05-2560)
ข่าววันที่ : 11 พ.ค. 2560
โดย :
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงานอธิการบดี (ลว.11-04-2560)
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2560
โดย :
แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ลว.04-04-2560)
ข่าววันที่ : 04 เม.ย. 2560
โดย :
รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มรภ.นศ. (ลว.27-02-2560)
ข่าววันที่ : 29 มี.ค. 2560
โดย :
แบบรายผลการพัฒนาบุคลากร-ดูงานด้านแผนและงบประมาณฯ (ลว.20-01-2560)
ข่าววันที่ : 20 ม.ค. 2560
โดย :
ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ข่าววันที่ : 23 ธ.ค. 2559
โดย :
แบบฟอร์มประเมินโครงการ และแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (23-12-2559)
ข่าววันที่ : 23 ธ.ค. 2559
โดย :
ฟอร์มจัดทำงบลงทุน 61-65 และฟอร์มโครงการงบบูรการ (ลว.27-10-2559)
ข่าววันที่ : 27 ต.ค. 2559
โดย :
นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 06 ต.ค. 2559
โดย :
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.07-12-2559)
ข่าววันที่ : 07 ธ.ค. 2559
โดย :
ฟอร์มการเขียนโครงการ 2560 (ลว.12-07-2559)
ข่าววันที่ : 26 ก.ค. 2559
โดย :
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏฺิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 ของหน่วยงาน (ลว.12-07-2559)
ข่าววันที่ : 12 ก.ค. 2559
โดย :
แบบฟอร์ม Good Profile หน่วยงาน (ลว.02-05-2559)
ข่าววันที่ : 04 พ.ค. 2559
โดย : งานนโยบายและแผน

1 2 3 [4] 5 6 7