บุคลากร
             
     
นางสาวประไพพิศ  เชาว์ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
prapaipis_cha@nstru.ac.th
 
   
     นางสาวสมใจ ณรงค์ฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างาน
งบประมาณ 
somjai_nar@nstru.ac.th
  นางสาวนาถตยา สถาพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างาน
ติดตามและประเมินผล
nattaya_sat@nstru.ac.th
   
 
 นางสาวเหมวดี ธรรมมัฆวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างาน
ข้อมูลและสารสนเทศ
hamwadi_tha@nstru.ac.th
  นางสาวภัทชา พันจินา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำงาน
บริหารงานทั่วไป
patcha_pan@nstru.ac.th
 
นางสาวลัทธพรรณ ทิมโม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำงาน
งบประมาณ
latthaphan_tim@nstru.ac.th
 
นางสาวฐิตินาฏ มณีฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำงาน
งบประมาณ
thitinart_man@nstru.ac.th
  นางสาวรัตนา สุดคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประจำงาน
ข้อมูลและสารสนเทศ
rattana_sud@nstru.ac.th
 
นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำงาน
ข้อมูลและสารสนเทศ
panthipa_pho@nstru.ac.th
 
นางสาวปริมลักษณ์ ช่วยจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำงาน
ติดตามและประเมินผล
primlak_kon@nstru.ac.th
   
นางสาวชลดา พุทธิพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำงาน
นโยบายและแผน
chonlada_put@nstru.ac.th
 
นายพีรศักดิ์  พุทธพรึก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำงาน
งบประมาณ
peerasak_put@nstru.ac.th