งานงบประมาณ

งานงบประมาณ (1)

หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้

1) งานงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงานดังนี้

(1)  งานรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี  โดยประสานกับสำนักงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2)  จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ

(3)  จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น และบันทึกในระบบฐานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำ Fixed Cost

(4)  ทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการผลผลิต/โครงการกิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ

(5)  จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปี

(6)  จัดทำแผนความต้องการจัดหางบลงทุนเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting

(7)  จัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  

(8)  งานวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

(9)  บันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) ในระบบจัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Budgeting

(10)  ประสานหลักฐาน เอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

(11)  จัดทำรายละเอียดและบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบ จัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ ระบบ e-Budgeting

(12)  จัดทำรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(13)  จัดทำข้อมูลสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแบบ ม./ส.

(14)  บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในระบบคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ ระบบ BB EvMis

(15)  จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณแผ่นดินประจำปี

(16)  ชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

(17)  ประสานงานและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีกับหน่วยงานและสรุปในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

(18)  รวบรวม จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(19)  ประสานงบประมาณบูรณาการกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการแผนบูรณาการภาค   แผนงานบูรณาการต่าง ๆ  และจัดทำรายละเอียดงบประมาณ

 (20)  ติดตามผลโครงการบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  โครงการแผนบูรณาการภาค และแผนงานบูรณาการต่าง ๆ

(21)  จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                                          

(22)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานงบประมาณ  

 กองนโยบายและแผน

(23)  จัดทำรายงานผลการเดินทางไปราชการ/เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(24)  จัดทำโครงการในความรับผิดชอบของงานงบประมาณ

(25)  จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(26)  การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(27) จัดวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(28) จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(29)  รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ของสำนักงานอธิการบดี พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

(30)  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ของสำนักงานอธิการบดี

(31)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (SSR) ของสำนักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

(32)  จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ เข้าสู่ระบบ e-Filling

(33)  จัดเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในส่วนของงานงบประมาณ

(34)  งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานงบประมาณตลอดปี

2) งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานงบประมาณ (2)

หน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานและจัดทำงบประมาณประจำปี ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้       

1) งานงบประมาณเงินรายได้  ปฏิบัติงานดังนี้

(1)  จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ

(2)  จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปี

(3)  จัดทำประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี

(4)  ตรวจสอบประมาณการรายรับค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ

(5)  จัดทำเอกสารเตรียมชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

(6)  ชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

(7)  ประสานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้กับหน่วยงานและสรุปรวมภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

(8)  จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการจัดสรรและกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ

(9)  ประสานการประชุมกลั่นกรองงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

(10)  จัดทำเอกสารสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

(11)  จัดทำเอกสารสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและบริหารทรัพย์สิน

(12) จัดทำเอกสารสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(13)  จัดทำสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินรายได้ประจำปีฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และจัดส่งแก่หน่วยงาน

(14)  วิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(15)  จัดทำเอกสารสรุปรายการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

(16)  ประเมินประมาณการงบประมาณเงินรายได้แต่ละภาคเรียน                     

(17)  วิเคราะห์การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแนวทาง ปรับปรุงการใช้เงินที่ถูกต้องและเหมาะสม

(18)  ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้

(19)  จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้

(20)  ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อจัดทำข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

(21)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานงบประมาณกองนโยบายและแผน

(22)  จัดทำรายงานผลการเดินทางไปราชการ/เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(23)  เขียนโครงการในความรับผิดชอบของงานงบประมาณ

(24)  จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(25)  การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(26) จัดวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(27) จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(29)  รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ของสำนักงานอธิการบดี พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

(30)  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี

(31)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (SSR) ของสำนักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

(32)  จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ เข้าสู่ระบบ e-Filling

(33) จัดเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในส่วนของงานงบประมาณ

(34)  งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานงบประมาณตลอดปี                                      

2) งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย                                             

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานงบประมาณ (3)

หน้าที่รับผิดชอบจัดทำและประสานโครงการต่าง ๆ ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้                     

1) งานข้อมูลงานงบประมาณ  ปฏิบัติงานดังนี้

(1) จัดทำและประสานโครงการ Reinventing ของมหาวิทยาลัย

(2)  ประสานและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินระดับมหาวิทยาลัย

(3)  จัดทำข้อมูลข้อสังเกตกรรมาธิการ ประจำปีงบประมาณ

(4)  ประสานคณะกรรมการเพื่อการประชุมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

(5)  จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(6)  จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านต่างๆ

(7) งานรายงานการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน  และงบอื่นๆ  ตามแบบของสำนักงบประมาณ และตามแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(8)  งานรายงานการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบของสำนักงบประมาณ และตามแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(9)  งานรายงานการบริหารงบประมาณโครงการบูรณาการต่างๆ ตามแบบของสำนักงบประมาณ และตามแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(10)  วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส เปรียบเทียบกับการตั้งแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(11)  ประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น เป็นประจำทุกปีงบประมาณ                              

(12)  ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อจัดทำข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

(13)  เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

(14)  จัดทำข้อมูลรายงานประจำปีในส่วนงานงบประมาณ

(15)  จัดทำงบประมาณแผ่นดินในส่วนของงานงบประมาณ กองนโยบายและแผน

(16)  คำนวณต้นทุนกิจกรรมในส่วนของงานงบประมาณเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี

(17) จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานงบประมาณกองนโยบายและแผน

(18)  จัดทำรายงานผลการเดินทางไปราชการ/เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(19)  เขียนโครงการในความรับผิดชอบของงานงบประมาณ

(20)  จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(21)  การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(22)  จัดวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

(23)  จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ                

(24)  รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

(25)  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ของสำนักงานอธิการบดี

(26)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (SSR) ของสำนักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

(27)  จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ เข้าสู่ระบบ e-Filling

(28)  จัดเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในส่วนของงานงบประมาณ

(29)  งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานงบประมาณตลอดปี

2) งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย