งานงบประมาณ

งานตามภารกิจ

งานงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้
    1) งานงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงานดังนี้
         (1) งานรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี โดยประสานกับสำนักงบประมาณ สกอ. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         (2) จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ
         (3) ประสานงบประมาณกับคณะและหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
         (4) งานวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
         (5) การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบแผ่นดิน
         (6) ประสานงานและจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีในส่วนของหน่วยงานและสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
         (7) วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัยและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ
         (8) ประสานงาน/การกลั่นกรองงบประมาณแผ่นดิน
         (9) วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไข และเสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตรงตามเป้าหมายมากที่สุด
         (10) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบข้าราชการ และลูกจ้างประจำในส่วนของเงินงบประมาณตั้งงบประมาณและการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแผ่นดิน
         (11) การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
         (12) งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ
         (13) งานเตรียมการจัดทำเอกสารและการชี้แจงกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
         (14) งานชี้แจงกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
         (15) งานเตรียมการจัดทำเอกสารและการชี้แจงอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
         (16) งานรายงานการบริหารงบประมาณ ตามแบบ สำนักงบประมาณให้เป็นไปตามรายไตรมาส
         (17) การจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการงบประมาณแผ่นดินประจำปี
         (18) ประสานงบประมาณบูรณาการกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และจัดทำรายละเอียดงบประมาณ (ถ้ามี)
         (19) ติดตามผลโครงการบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ถ้ามี)
         (20) งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานงบประมาณตลอดปี
    2) งานงบประมาณเงินรายได้ ปฏิบัติงานดังนี้
         (1) ประสานและจัดทำงบประมาณเงินนอกงบประมาณในส่วนของหน่วยงานและสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
         (2) การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณเงินรายได้
         (3) ประสานงาน/การกลั่นกรองงบประมาณเงินรายได้
         (4) ตั้งงบประมาณและการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินรายได้
         (5) งานวิเคราะห์และวางระบบการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์
         (6) ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ทั้งมหาวิทยาลัย