งานงบประมาณ

งานงบประมาณ
หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดสรรงบประมาณประจำปี ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานและจัดทำงบประมาณประจำปีให้กับหน่วยงานต่างๆ จัดทำและประสานโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้

1) งานงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงานดังนี้
(1) งานรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี  โดยประสานกับสำนักงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ
(3) จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น และบันทึกในระบบฐานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำ Fixed Cost
(4) ทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการผลผลิต/โครงการกิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ
(5) จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปี
(6) จัดทำแผนความต้องการจัดหางบลงทุนเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting
(7) จัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
(8) งานวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
(9) บันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) ในระบบจัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Budgeting
(10) ประสานหลักฐาน เอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)
(11) จัดทำรายละเอียดและบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบ จัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ ระบบ e-Budgeting
(12) จัดทำรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(13) จัดทำข้อมูลสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแบบ ม./ส.
(14) บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในระบบคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ ระบบ BB EvMis
(15) จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณแผ่นดินประจำปี
(16) ชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
(17) ประสานงานและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีกับหน่วยงานและสรุปในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
(18) รวบรวม จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(19) ประสานงบประมาณบูรณาการกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการแผนบูรณาการภาค   แผนงานบูรณาการต่าง ๆ  และจัดทำรายละเอียดงบประมาณ
(20) ติดตามผลโครงการบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  โครงการแผนบูรณาการภาค และแผนงานบูรณาการต่าง ๆ
(21) จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                                          
(22) จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานงบประมาณกองนโยบายและแผน
(23) จัดทำรายงานผลการเดินทางไปราชการ/เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
(24) จัดทำโครงการในความรับผิดชอบของงานงบประมาณ
(25) งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ
(26) จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
(27) การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
(28) จัดวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
(29) จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
(30) รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน
(31) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี
(32) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (SSR) ของสำนักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน
(33) จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ เข้าสู่ระบบ e-Filling
(34) จัดเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในส่วนของงานงบประมาณ
(35) งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานงบประมาณตลอดปี

2) งานงบประมาณเงินรายได้  ปฏิบัติงานดังนี้                                  
(1) จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ
(2) ประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปี
(3) ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี
(4) ตรวจสอบประมาณการรายรับค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ
(5) จัดทำเอกสารเตรียมชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
(6) ชี้แจงการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
(7) ประสานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้กับหน่วยงานและสรุปรวมภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
(8) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการจัดสรรและกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ
(9) จัดทำเอกสารสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                   
(10) จัดทำเอกสารสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและบริหารทรัพย์สิน
(11) จัดทำเอกสารสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(12) จัดทำสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินรายได้ประจำปีฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดส่งแก่หน่วยงาน
(13) ประเมินประมาณการงบประมาณเงินรายได้แต่ละภาคเรียน
(14) วิเคราะห์การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแนวทาง ปรับปรุงการใช้เงินที่ถูกต้องและเหมาะสม
(15) ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้
(16) วิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(17) จัดทำเอกสารสรุปรายการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
(18) จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
(19) ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อจัดทำข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกเกี่ยวข้อง
(20) งานประชุม  สัมมนา  เกี่ยวกับงานงบประมาณตลอดปี

3) งานข้อมูลงานงบประมาณ  ปฏิบัติงานดังนี้
(1) ประสานและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินระดับมหาวิทยาลัย
(2) จัดทำและประสานโครงการ Reinventing ของมหาวิทยาลัย
(3) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบ GFMIS
(4) รายงานเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(5) ประสานคณะกรรมการเพื่อการประชุมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
(6) จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(7) จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านต่าง ๆ
(8) งานรายงานการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบของสำนักงบประมาณ และตามแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(9) งานรายงานการบริหารงบประมาณโครงการบูรณาการต่างๆ ตามแบบของสำนักงบประมาณ และตามแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(10) วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส เปรียบเทียบกับการตั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(11) จัดทำข้อมูลข้อสังเกตกรรมาธิการ ประจำปีงบประมาณ
(12) ประสานการประชุมกลั่นกรองงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี
(13) ประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น เป็นประจำทุกปีงบประมาณ
(14) ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อจัดทำข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(15) เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
(16) จัดทำข้อมูลรายงานประจำปีในส่วนงานงบประมาณ
(17) คำนวณต้นทุนกิจกรรมในส่วนของงานงบประมาณเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี
(18) งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานงบประมาณตลอดปี                              

4) งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย