ปรัชญา

"แผนงานพัฒนา นำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ"