Download File ::
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 2-56(ลว.09-09-2556)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 3-56(ลว.09-09-2556)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 4-56(ลว.11-10-2556)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 1-56(ลว.09-09-2556)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 5-56(ลว.11-01-2554)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 6-56(ลว.11-01-2557)
 • แบบรายงานการไปราชการ (ลว.14-01-2557)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 3-59(ลว.26-03-2559)
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน ก.พ.ร. ปี 54 กลุ่มที่ 2(ลว.09-09-2556)
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน ก.พ.ร. ปี 54 กลุ่มที่ 3(ลว.09-09-2556)
 • เทคนิคการนำเสนองานผ่าน powerpoint (ลว.09-09-2556)
 • ทักษะการประสานงาน (ลว.09-09-2556)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 4-57(ลว.29-04-2557)
 • Photoshop กับการออกแบบเอกสาร (ลว.02-06-2557)
 • คู่มือการพัฒนางานคุณภาพ ระบบและกลไกการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา(ลว.10-06-2557)
 • แบบใบลาพักผ่อน (ลว.01-02-2565)
 • ใบสำคัญรับเงิน (ลว.01-02-2565)
 • สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารเอกชน (ลว.01-02-2565)
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2557(ลว.22-07-2557)
 • สรุปผลการประเมินภายในกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2556(ลว.22-07-2557)
 • บันทึกขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุ – ครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน (ลว.24-10-2557)
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ลว.02-07-2564)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 1-58(ลว.25-02-2558)
 • การเขียนโครงการ (ลว.11-05-2557)
 • แผ่นพับ KM การเขียนโครงการ (ลว.11-05-2557)
 • แผ่นพับการรายงานผลโครงการ-กิจกรรม (ลว.19-06-2557)
 • นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(ลว.25-01-2559)
 • ใบเบิกวัสดุ กองนโยบายและแผน แก้ไข มิถุนายน 2560 (ลว.30-06-2560)
 • ประกาศจรรยาบรรณบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (ลว.30-10-2560)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1 (ลว.24-01-2558)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1-3 (ลว.08-07-2558)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 3-58(ลว.19-08-2558)
 • ปกรายงานประจำปี 2557 กองนโยบายและแผน(ลว.22-12-2557)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 1-4 (ลว.24-01-2558)
 • ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2556(ลว.29-05-2557)
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ลว.01-02-2565)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 6-57(ลว.18-08-2557)
 • แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ กองนโยบายและแผน (ลว.22-12-2557)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 1-57(ลว.07-02-2557)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 2-57(ลว.24-02-2557)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 3-57(ลว.26-03-2557)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ลว.22-12-2560)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 5-57(ลว.04-06-2557)
 • ใบเสนอขออนุญาตซื้อจ้าง (ลว.14-12-2560)
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ลว.02-07-2564)
 • แผ่นพับ KM Photoshop กับการออกแบบเอกสาร (ลว.02-06-2557)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 7-57(ลว.20-11-2557)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1-2 (ลว.21-04-2558)
 • ประกาศนโยบายการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (ลว.30-10-2560)
 • ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557_ส่วนที่ 1 (ลว.18-03-2558)
 • ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557_ส่วนที่ 2(ลว.18-03-2558)
 • บันทึกตกลงการจ้าง (ลว.22-07-2557)
 • แบบใบลาป่วย คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ลว.01-02-2565)
 • สัญญาการยืมเงิน (ลว.01-02-2565)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 2-58(ลว.10-07-2558)
 • คำสั่งมอบหมายงานภายในกองนโยบายและแผน (ลว.30-03-2564)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 4-58(ลว.22-10-2558)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 5-58(ลว.2-12-2558)
 • การประกันคุณภาพการศึกษา ก้าวข้ามขีดจำกัด ... สู่สหัศวรรษแห่งคุณภาพ (ลว.26-01-59)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 1-59(ลว.26-01-2559)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1-4 (ลว.09-11-2558)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559 กองนโยบายและแผน (ลว.27-11-2558)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานอธิการบดี (ลว.27-11-2558)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 2-59(ลว.26-02-2559)
 • 1. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ. 12
 • 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1 (ลว.08-01-2559)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 5-59(ลว.31-05-2559)
 • แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 กองนโยบายและแผน (ลว.11-08-2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานอธิการบดี (ลว.13-09-2559)
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.11-04-2559)
 • แผ่นพับ KM การบันทึก งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ MIS (ลว.20-04-2559)
 • 4. สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 6-59(ลว.30-06-2559)
 • 4. เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
 • แบบรายผลการพัฒนาบุคลากร-ดูงานด้านแผนและงบประมาณฯ (ลว.20-01-2560)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน (ลว.06-02-2560)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 1-60 (ลว.13-03-2560)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงานอธิการบดี (ลว.11-04-2560)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 2-60 (ลว.16-02-2560)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 3-60 (ลว.17-03-2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองนโยบายและแผน รอบ 3 เดือน (ลว.25-05-2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 3 เดือน(ลว.25-05-2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองนโยบายและแผน รอบ 6 เดือน (ลว.25-05-2560)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.13-07-2559)
 • แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ลว.26-07-2558)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองนโยบายและแผน (ลว.13-09-2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มรภ.นศ. (ลว.13-09-2559)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1-2 (ลว.07-04-2559)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1-3 (ลว.06-07-2559)
 • แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานอธิการบดี (ลว.11-08-2559)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.18-01-2561)
 • เกณฑ์การปันส่วนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.13-06-2560)
 • เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.13-06-2560)
 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2559 สำนักงานอธิการบดี (ลว.19-04-2559)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1 (ลว.16-02-2560)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ลว.07-08-2560)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 4-59(ลว.27-04-2559)
 • แผ่นพับ KM การจัดทำเอกสารการประชุม (ลว.26-07-59)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 7-59(ลว.25-10-2559)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ลว.18-02-2560)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1-2 (ลว.24-04-2560)
 • รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน (ลว.25-05-2560)
 • รายงานผลการพัฒนาบุคลากรบนฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกองนโยบายและแผน (ลว.25-05-2560)
 • 5. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • 6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 • 7. ทิศทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • 8. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี พ.ศ.2560-2574
 • 1.สารสนเทศหลักสูตร
 • 2. สารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษา
 • 6. สารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร
 • 11. โครงการตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ
 • 12. โครงการตามพันธกิจด้านการวิจัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ลว.11-08-2559)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1-4 (ลว.16-11-2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองนโยบายและแผน รอบ 12 เดือน (ลว.30-10-2560)
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการบริหารจัดการของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.19-04-2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน(ลว.25-05-2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองนโยบายและแผน รอบ 9 เดือน (ลว.14-09-2560)
 • รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (ลว.25-05-2560)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1-3 (ลว.07-08-2560)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 7-60 (ลว.09-11-2560)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.18-01-2561)
 • ใบนำส่งโทรสาร (ลว.14-12-2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ลว.08-08-2560)
 • แบบการขอใช้ยานพาหนะไปราชการ (ลว.01-02-2565)
 • รายงานการประชุม กนผ. ครั้งที่ 4-60 (ลว.04-05-2560)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 (ลว.10-01-2561)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักงานอธิการบดี (ลว.29-01-2561)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มรภ.นศ. (ลว.17-10-2560)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ลว.20-11-2560)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่าย พ.ศ.2560 (ลว.29-11-2560)
 • เกณฑ์การปันส่วนหน่วยงานสู่กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.13-06-2560)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1-4 (ลว.09-11-2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 3 เดือน (ลว.12-06-2561)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน (ลว.06-12-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.26-12-2561)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-2 (ลว.30-05-2561)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ลว.09-08-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.30-05-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.30-05-2561)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-3 (ลว.30-09-2561)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-4 (ลว.26-12-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.28-01-2562)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 (ลว.28-01-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.28-01-2562)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ลว.20-11-2560)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลว.12-06-2561)
 • รายงานสรุปรายการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 2562 (ลว.03-10-2562)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน (ลว.12-06-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.26-12-2561)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.26-12-2561)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี (ลว.05-11-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.26-12-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.30-09-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.30-09-2561)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.28-01-2562)
 • ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.18-02-2562)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.นศ. (ลว.21-02-2562)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลว.12-06-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.30-09-2561)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.30-09-2561)
 • แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลว.21-02-2562)
 • ตารางตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.01-04-2562)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.30-05-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.30-05-2561)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.28-01-2562)
 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แบบรายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างโครงการ (ลว.11-07-2562)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.09-12-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.09-12-2562)
 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.23-04-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.23-04-2562)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1-3 (ลว.30-07-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.09-12-2562)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1-2 (ลว.23-04-2562)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลว.02-05-2562)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลว.02-05-2562)
 • O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (A)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน (ลว.05-07-2562)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการฝึกอบรม พ.ศ.2562 (ลว.29-11-2562)
 • แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลว.10-04-2562)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลว.02-05-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.30-07-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.09-12-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.23-04-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.23-04-2562)
 • แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 กองนโยบายและแผน (ลว.21-11-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.09-12-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.09-12-2562)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลว.16-05-2562)
 • แบบสรุปงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.20-11-2563
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.30-07-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.30-07-2562)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.30-07-2562)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1-4 (ลว.09-12-2562)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.09-12-2562)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 12 เดือน (ลว.06-01-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่ายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.22-01-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามแผนงานฯ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.22-01-2563)
 • แบบสรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.13-02-2563)
 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.22-01-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 12 เดือน (ลว.23-02-2564)
 • ใบนำส่งเอกสารการเบิกจ่าย (01-02-2565)
 • คู่มือการรายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาส ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (ลว.29-01-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.18-01-2564)
 • แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ลว.16-12-2563)
 • แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) กองนโยบายและแผน (ลว.31-03-2564)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ลว.23-04-2564)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน (ลว.11-05-2564)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (ลว.26-04-2565)
 • แผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.21-07-2563)
 • รายงานสรุปรายการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 2563 (ลว.02-10-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.18-01-2564)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.18-01-2564)
 • แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.25-03-2564)
 • OnePage เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.02-04-2564)
 • แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลว.08-04-2564)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานฯ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.22-01-2563)
 • แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) กองนโยบายและแผน (ลว.06-02-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (A)
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.30-06-2563)
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ MIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.30-06-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.17-11-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน (ลว.21-05-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (A)
 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (A)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลว.26-05-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.27-11-2563)
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ลว.13-01-2564)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.18-01-2564)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.18-01-2564)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.18-01-2564)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.18-01-2564)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ลว.25-03-2564)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ลว.23-04-2564)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.22-01-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.22-01-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.22-01-2563)
 • รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.17-04-2563)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดี (ลว.07-05-2563)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ลว.19-05-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบแผน - ผล ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามแผนงานโครงการฯ ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.04-08-2563)
 • แบบสรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.17-11-2563)
 • รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.18-01-2564)
 • บัตรขอมีบัตรประจำตัว หรือ บัตรประจำตัวใหม่ (ลว.01-02-2565)
 • คู่มือและแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลว.05-07-2565)
 • แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2565 (ลว.29-08-2565)
 • แบบฟอร์มคำของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลว.03-11-2565)
 • แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2566) (ลว.15-11-2565)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) มรภ.นศ. รอบ 12 เดือน (ลว.20-04-2565)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลว.20-04-2565)
 • คู่มือและแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลว.05-07-2565)
 • รายงานสรุปรายการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 2565 (ลว.30-09-2565)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-2567 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.07-09-2564)
 • ปณิธาน เข็มมุ่ง และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2565 (ลว.19-05-65)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลว.06-10-2565)
 • test
 • ประกาศ คู่มือ การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา Update 17-June-2021 (ลว.18-06-2564)
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ MIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลว.30-07-2564)
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลว.30-07-2564)
 • แบบสรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.28-09-2564)
 • แบบใบยกเลิกวันลา (ลว.01-02-2565)
 • แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลว.30-05-2565)
 • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) หน่วยงาน (ลว.21-07-2565)
 • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ รายด้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ลว.18-08-65)
 • นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลว.19-12-2565)
 • รายงานสรุปรายการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 2564 (ลว.14-11-2564)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.15-10-2564)
 • แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว.18-01-2565)
 • แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลว.26-10-2564)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) มรภ.นศ. รอบ 6 เดือน (ลว.19-08-2565)
 • ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายด้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) (ลว.02-06-2565)
 • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ระดับหน่วยงาน (ลว.17-06-65)
 • โครงสร้างการจัดองค์กร มรภ.นศ. 2566 (NSTRU Organization Chart) (ลว.19-10-2565)
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ลว.20-04-2565)
 • เอกสารประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (ลว.08-07-2565)
 • รายการขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี มติสภาฯ อนุมัติ ครั้งที่ 12/2565 (ลว.01-11-2565)
 • (ร่าง) คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ลว.21-12-2565)