พันธกิจ
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน
พันธกิจ 
     1.  จัดทำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดหน่วยงานจัดทำแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
     2.  บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
     3.  พัฒนาระบบบริหารงานและการบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
     1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ป้าประสงค์  
     1.  บุคลากรกองนโยบายและแผน มีสมรรถนะ คุรภาพ มาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
     2.  กองนโยบายและแผน มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์  
     1.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพสอดคล้องกับบริบท
ในศตวรรษที่ 21 มีความรัก ความสามัคคี มีบริการที่มีประสิทธิภาพ (Service Mind) เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
อย่างเต็มที่ 
     2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล