พันธกิจ
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของกองนโยบายและแผน
 พันธกิจ
     1.  จัดทำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดหน่วยงานจัดทำแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
     2.  บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
     3.  พัฒนาระบบบริหารงานและการบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
     1.  การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
     2.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
     3.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
     1.  มีการบริการที่เป็นเลิศ ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการในระดับมากที่สุด
     2.  บุคลากรทุกสายงานมีสมรรถนะ คุณภาพ มาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
     3.  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     4.  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     5.  ระบบการบริหารจัดการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลภายในที่ดี
     6.  มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน สามารถสนับสนุนการตัดสินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     7.  มีระบบการติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
     1.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ
     2.  พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่บุคลากร
     3.  ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและประสานให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
     4.  พัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
     5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานแผนและงบประมาณ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
     7.  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ