พันธกิจ
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน
พันธกิจ 
     1.  จัดทำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดหน่วยงานจัดทำแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
     2.  บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
     3.  รวบรวมและวิเคราะ์ข้อมูล เพื่อการตัดสินของผู้บริหารในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จัดทำงบประมาณ และบริการจัดการมหาวิทยาลัย
     4.  พัฒนาระบบบริหารงานและการบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
     1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ป้าประสงค์  
     1.  การบริหารและสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
     2.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิธิผล
     3.  ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร


กลยุทธ์  
     1.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผนให้มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติและมีความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน
     2.  จัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละงาน
     3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Office) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้บริการ   
     4.  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และ real time