ประวัติความเป็นมา

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

                “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” มีกำเนิดและพัฒนาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช” โดยเริ่มแรกในปี พ.ศ.2448 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราช” ขึ้น โดยใช้กุฏิของพระวัดท่าโพธิ์เป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
นครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากก่อสร้างอาคารเรียนไม่ทัน จึงเปิดทำการสอนชั่วคราวที่อาคารห้องสมุดประชาชน สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. 2502 เปิดสอนจริงในสถานที่ปัจจุบัน
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามหาชัย หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันตกตามถนนนคร–นบพิตำ เป็นระยะทาง
13 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาสำรวจและตกลงใจที่จะจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นมาใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2500 โดยพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ได้ใช้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2500 ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปิดรับนักเรียนมัธยมปีที่ 6 จาก 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง  ชุมพร และ
นครศรีธรรมราช หลังจากเปิดสอนได้ 12 ปี จึงได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช”  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2512 ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) ต่อมาสามารถเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2538 ตามลำดับ

                เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” แทนคำ “วิทยาลัยครู” พร้อม ๆ กับวิทยาลัยครูอื่น ๆ ทั่วประเทศ จากนั้นจึงได้รับการตราพระราชบัญญัติเพื่อกำกับควบคุม
ดูแลและพัฒนาสถาบันขึ้นชื่อว่า “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ” เมื่อพุทธศักราช 2538 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.2547 ในชื่อ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช
2547” กำหนดให้มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอนในระดับ
ปริญญา ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

               ปัจจุบันสถาบันแห่งนี้จึงมีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ปฏิบัติพันธกิจทางวิชาการ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศ สามารถเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีจนถึงระดับ
ปริญญาเอกได้ ควบคู่ไปกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา “ประทีปถิ่น ประเทืองไทย”   

 

ประวัติกองนโยบายและแผน

               กองนโยบายและแผน เดิมเมื่อปี 2527 มีฐานะเป็นแผนกในสำนักงานอธิการ เรียกว่า “แผนกแผนงานและประเมินผล” ก่อนหน้าประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2527 ต่อมาเมื่อมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530 แผนกแผนงานและประเมินผลได้ยกฐานะขึ้นเป็น
“สำนักวางแผนและพัฒนา” ประกอบด้วยส่วนราชการ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายวางแผนและประเมินผล และฝ่ายสถิติข้อมูล


                ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 สำนักวางแผนและพัฒนา ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 5 ฝ่าย ทำหน้าที่กำหนดแนวทางจัดทำแผนงานและโครงสร้าง
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทำงบประมาณของสถาบัน ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณประจำปี ตลอดถึงการติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านงบประมาณภายนอกสถาบัน


                ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 เรื่องแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือแบ่งส่วนราชการ สถาบันจึงได้ออกประกาศสถาบัน
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543 ให้สำนักวางแผนและพัฒนา เป็นสำนักมีฐานะเท่าเทียบคณะโดยให้มีสำนักงานเลขานุการ
โดยประกอบไปด้วย กลุ่มอำนวยการ ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประมวลผล กลุ่มสถิติและข้อมูล กลุ่มวิเทศสัมพันธ์


                ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ปรับไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตั้งเป็นหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดังนั้นโครงสร้างที่ดำเนินการของสำนักวางแผนและพัฒนา
ในปี พ.ศ. 2546 - 2547 มี 4 กลุ่มงาน คือ งานอำนวยการ, งานนโยบายและแผน, งานงบประมาณ และงานติดตามและประเมินผล


                ในปี พ.ศ. 2548 เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 สำนักวางแผนและพัฒนา ได้เปลี่ยนชื่อ ตามโครงสร้างใหม่ เป็น “กองแผนงาน” มี 4 กลุ่มงาน คือ
งานบริหารงานทั่วไป, งานนโยบายและแผน, งานติดตามและประเมินผล และงานข้อมูลและสารสนเทศ


                การดำเนินงานของสำนักวางแผนและพัฒนา ได้ดำเนินงานและพัฒนางานต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะปัจจุบัน เพื่อการเตรียมการเป็นนิติบุคคล อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสำนักวางแผนและพัฒนาและสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสถาบัน


                ต่อมาได้มีประกาศกระทรวง ภายใต้สำนักงานอธิการบดี แบ่งการบริหารงานเป็น 3 กอง ซึ่งสำนักวางแผนและพัฒนา ได้เปลี่ยนชื่อ ตามโครงสร้างใหม่อีกครั้ง เป็น “กองนโยบายและแผน”
ตามประกาศกระทรวงซึ่งลงในราชกิจจาอุเบกขา วันที่ 3 สิงหาคม 2549


                ปัจจุบันกองนโยบายและแผน มีบุคลากรดังรายชื่อต่อไปนี้

                1. นางสาวประไพพิศ  เชาว์ช่างเหล็ก  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
                2. นางสาวสมใจ ณรงค์ฤทธิ์             ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานงบประมาณ 
                3. นางสาวลัทธพรรณ ทิมโม               ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำงานงานงบประมาณ  
                4. นางสาวฐิตินาฏ มณีฉาย                ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำงานงานงบประมาณ
                5. นางสาวสุพัตรา เกิดมณี              ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานนโยบายและแผน
                6. นางสาวพนิตา ขาววงค์               ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำงานนโยบายและแผน
                7. นางสาวนาถยา สถาพร               ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
                8. นางสาวปริมลักษณ์ คงวัดใหม่       ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำงานติดตามและประเมินผล
                9. นางสาวเหมวดี ธรรมมัฆวรรณ      ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานข้อมูลและสารสนเทศ 
                10.นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง        ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำงานข้อมูลและสารสนเทศ 
                11.นางสาวรัตนา สุดคง                  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำงานข้อมูลและสารสนเทศ 
                12.นางสาวภัทชา พันจินา               ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบริหารงานทั่วไป