รวมITA

ข้อ

ชื่อองค์ประกอบ

ชื่อเอกสาร (คลิกที่ชื่อรายการเพื่อดาวน์โหลด)

....... 

.................................................................

 .....................................................................................................................................

 o1

แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน

 - โครงสร้างองค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

....... 

 .................................................................

 .....................................................................................................................................

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติราชการด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    - แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 ....... 

 .................................................................

 .....................................................................................................................................

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการรายปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

....... 

.................................................................

  .....................................................................................................................................

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน

....... 

 .................................................................

.....................................................................................................................................

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 12 เดือน

 

  - รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

....... 

.................................................................

 .....................................................................................................................................

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณแผ่นดิน
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

 ....... 

.................................................................

 .....................................................................................................................................

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 
-
 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน

....... 

 .................................................................

  .....................................................................................................................................

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 ....... 

 .................................................................

.....................................................................................................................................