ข้อมูลระบบ MIS (3 มิติ)

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล
1. แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/กันเงิน คลิกที่นี่
2. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คลิกที่นี่
3. รายงานสรุปรายการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี  คลิกที่นี่
4. แบบสรุปรหัสงบประมาณในระบบ MIS (ระบบ 3 มิติ) คลิกที่นี่