วิสัยทัศน์

ในปี พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการ