วิสัยทัศน์

ในปี พ.ศ.2561 กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการ