วิสัยทัศน์

องค์กรบริการ ประสานพันธกิจ สู่ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย