งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน
หน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาแผนระยะต่าง ๆ ประสาน ประสานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่น ๆ ในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้ดังนี้

1) งานพัฒนานโยบาย งานวิเคราะห์ และประสานการวางแผน  รับผิดชอบงานดังนี้
(1) ประสานด้านการวางแผนกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายอุดมศึกษาไทย การพัฒนามหาวิทยาลัย และวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน/ปัญหาของมหาวิทยาลัย
(3) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน ภารกิจของหน่วยอื่น ๆ ในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย
(4) ศึกษาวิเคราะห์กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนระยะกลาง และระยะยาวมหาวิทยาลัย
(5) วิเคราะห์การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และมาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแต่ละปี
(6) พัฒนากระบวนการ และเกณฑ์มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับวางแผนระยะยาว ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กองและหน่วย
(7) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หรือแผนระยะกลาง
(8) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(9) วิเคราะห์ ประสานการจัดทำประชาพิจารณ์แผนต่างๆ
(10) วิเคราะห์ ประสาน การจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีของมหาวิทยาลัย
(11) วิเคราะห์ความสอดคล้องแผนพัฒนาระยะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(12) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย
(13) วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ และงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการรายปีกับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน
(14) จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานนโยบายและแผน
(15) จัดทำคู่มือระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
(16) จัดทำคู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
(17) จัดทำโครงการในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน
(18) จัดเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในส่วนของงานนโยบายและแผน
(19) คำนวณต้นทุนกิจกรรม และจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของงานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย
(20) จัดทำรายงานผลการเดินทางไปราชการ/เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
(21) งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนตลอดปี
(22) จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
(23) ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
(24) จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
(25) การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
(26) จัดวาระการประชุมจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
(27) จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
(28) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี
(29) รับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (SSR) ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
(30) จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพเข้าสู่ระบบ e-Filling
(31) วิเคราะห์ ประสานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
(32) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน
(33) วิเคราะห์ ประสานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี
(34) วิเคราะห์ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกองนโยบายและแผน
(35) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน
(36) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน
(37) วิเคราะห์ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีสำนักงานอธิการบดี
(38) ประสานการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานอธิการบดี
(39) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานอธิการบดี พร้อมจัดเตรียมหลักฐานประกอบการรายงาน
(40) รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน
(41) รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน
(42) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (SSR) ของสำนักงานอธิการบดี  และของมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

2) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย