งานนโยบายและแผน

งานตามภารกิจ

งานนโยบายและแผน รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์นโยบายในการพัฒนาแผนระยะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประสานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
    1) หน่วยพัฒนานโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
         (1) วิเคราะห์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายอุดมศึกษาไทย
         (2) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
         (3) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหาของมหาวิทยาลัย
         (4) วิเคราะห์การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบาย มาตรการในแผนพัฒนาระยะ 5 ปี
         (5) วิเคราะห์การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบาย มาตรการในแผนพัฒนารายปี
         (6) ศึกษาวิเคราะห์กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในแผนระยะยาว
         (7) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นในด้านส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย
         (8) สังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว
         (9) พัฒนากระบวนการ และเกณฑ์มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับวางแผนระยะยาว ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในระดับคณะ /สถาบัน / สำนัก /กองและหน่วย
         (10) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารและประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของแต่ละส่วนของโครงการ
         (11) ประเมินความเหมาะสมของโครงการใหม่ที่หน่วยงานเสนอมา
         (12) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    2) งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
         (1) จัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี
         (2) จัดทำแผนพัฒนาประจำปี
         (3) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
         (4) ประสานการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 10 - 15 ปี ของมหาวิทยาลัย
         (5) วิเคราะห์แผน/โครงการของมหาวิทยาลัย
         (6) ประสานงานด้านการวางแผนกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ
         (7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย