งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน (1)

หน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาแผนระยะต่าง ๆ ประสานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงานอื่น ๆ ในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้ดังนี้

1) งานพัฒนานโยบาย งานวิเคราะห์ และประสานการวางแผน  รับผิดชอบงานดังนี้

(1) ประสานด้านการวางแผนกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2)  วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายอุดมศึกษาไทย การพัฒนามหาวิทยาลัย และวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน/ปัญหาของมหาวิทยาลัย

(3)  ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน ภารกิจของหน่วยอื่น ๆ ในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้     ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย

(4)  ศึกษาวิเคราะห์กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนระยะกลาง และระยะยาวมหาวิทยาลัย

(5)  วิเคราะห์การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และมาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแต่ละปี

(6)  พัฒนากระบวนการ และเกณฑ์มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับวางแผนระยะยาว ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กองและหน่วย

(7)  วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หรือแผนระยะกลาง

(8)  วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

(9)  วิเคราะห์ ประสานการจัดทำประชาพิจารณ์แผนต่างๆ

(10) วิเคราะห์ ประสาน การจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีของมหาวิทยาลัย

(11) วิเคราะห์ความสอดคล้องแผนพัฒนาระยะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(12) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย

(13)  วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ และงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการรายปีกับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน

(14)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานนโยบายและแผน

(15)  จัดทำคู่มือระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(16)  จัดทำคู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

(17)  จัดทำโครงการในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน

(18)  จัดเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในส่วนของงานนโยบายและแผน

(19) คำนวณต้นทุนกิจกรรม และจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของงานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย

(20) จัดทำรายงานผลการเดินทางไปราชการ/เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(21) งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนตลอดปี

(22) จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(23) ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(24) จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย

(25) การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(26) จัดวาระการประชุมจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(27) จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(28) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี

(29)  รับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (SSR) ของสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย

(30) จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพเข้าสู่ระบบ e-Filling

2) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 งานนโยบายและแผน (2)

 

หน้าที่การดำเนินงานด้านนโยบายและแผนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาแผนระยะต่างๆ ประสานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงานอื่น ๆ ในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้ ดังนี้

1) งานพัฒนานโยบาย งานวิเคราะห์ และประสานการวางแผน รับผิดชอบงานดังนี้

(1) วิเคราะห์ ประสานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

(2) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน

(3) วิเคราะห์ ประสานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี

(4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน

(5) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน

(6) วิเคราะห์ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีสำนักงานอธิการบดี

(7)  วิเคราะห์ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกองนโยบายและแผน

(8) ประสานการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานอธิการบดี

(9) วิเคราะห์ ประสาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานอธิการบดี พร้อมจัดเตรียมหลักฐานประกอบการรายงาน

(10) จัดทำโครงการในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน

(11) จัดทำรายงานผลการเดินทางไปราชการ/เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน                             

(12) จัดเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในส่วนของงานนโยบายและแผน                                           

(13) จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย

(14) งานประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนตลอดปี

(15) จัดทำคู่มือระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ

(16) จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(17) การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(18) ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(19) จัดวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(20) จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

(21)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานนโยบายและแผน

(22)  รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

(23) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (SSR) ของสำนักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน

2) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย