งานข้อมูลและสารสนเทศ

งานข้อมูลและสารสนเทศ (1)

หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานคลังข้อมูล งานสารสนเทศ งานรายงานและเผยแพร่  งานการเงินและงบประมาณ  รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้                                                                   

1) งานคลังข้อมูล รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)  ประสานงาน รวบรวม และจัดทำข้อมูลสถานภาพ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลนักศึกษาเป็นต้น

(2)  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน                   

(3) ประสานงาน วางแผน และจัดประชุมคณะกรรมการคลังข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล

2) งานสารสนเทศ  งานรายงานและเผยแพร่  รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  จัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย

(2)  จัดทำรายงานพิเศษ ตอบแบบสอบถาม หรือรายงานผลข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

(3)  จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลและสถิติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(4)  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน

3) งานการเงินและงบประมาณ รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานอธิการบดี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

(2)  จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปีของสำนักงานอธิการบดี

(3)  เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง การจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(4)  จัดทำบัญชีควบคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดรายจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี

(5)  จัดทำทะเบียนคุม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในส่วนของสำนักงานอธิการบดี

(6)  จัดทำคำขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ และบันทึกรายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (MIS)

(7)  บันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (MIS)

(8)  จัดทำรายงาน สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เข้าที่ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผนประจำเดือน และที่ประชุมรองอธิการบดี                                                         

(9)  ควบคุม และดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี

(10) จัดทำข้อมูลเงินเดือน สรุปรายจ่ายเงินเดือนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นรายบุคคล และจำแนกตามรายเดือน

(11) บันทึกข้อมูลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

4) งานประกันคุณภาพการศึกษา และการวางแผน รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบของกองนโยบายและแผน พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน

(2)  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน  ที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน

(3)  ประสานงาน จัดเตรียม และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี และข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย

(4)  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี

(5)  คำนวณต้นทุนกิจกรรมงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของกองนโยบายและแผน

(6)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานข้อมูลและสารสนเทศของกองนโยบายและแผน

(7)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงงานข้อมูลและสารสนเทศของกองนโยบายและแผน

(8)  จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี กองนโยบายและแผน ในส่วนของงานข้อมูลและสารสนเทศ

5)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานข้อมูลและสารสนเทศ (2)

หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานคลังข้อมูล งานสารสนเทศ งานรายงานและเผยแพร่รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1) งานคลังข้อมูล รับผิดชอบงานดังนี้

  การคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับมหาวิทยาลัย

(1)  จัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง และแนวทางของสำนักงบประมาณ

(2)  เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน และปีงบประมาณที่ผ่านมา

(3)  จัดทำรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

(4)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

2) งานสารสนเทศ  งานรายงานและเผยแพร่  รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  จัดทำรายงานประจำปีกองนโยบายและแผน และรายงานประจำปีระดับมหาวิทยาลัย

(2)  จัดทำข้อมูลที่อยู่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา

(3)  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่ของกองนโยบายและแผน             

3) งานวิจัยสถาบันตามภาระงานของกองนโยบายและแผน  รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของกองนโยบายและแผน และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย                                                

(2)  ให้คำปรึกษาหรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกองนโยบายและแผน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์  เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำวิจัยสถาบัน

4) งานประกันคุณภาพการศึกษา และการวางแผน รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบของกองนโยบายและแผน พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน

(2)  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน

(3)  ประสานงาน จัดเตรียม และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี และข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย

(4)  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี                                                                  

(5)  คำนวณต้นทุนกิจกรรมงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของกองนโยบายและแผน

(6)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานข้อมูลและสารสนเทศของกองนโยบายและแผน

(7)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงงานข้อมูลและสารสนเทศของกองนโยบายและแผน

(8)  จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี กองนโยบายและแผน ในส่วนของงานข้อมูลและสารสนเทศ

5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานข้อมูลและสารสนเทศ (3)

หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน งานควบคุมความมั่นคงของข้อมูลสารสนเทศ  งานบริการให้คำปรึกษาการใช้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)  วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง จัดวางระบบ และดูแลระบบฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน

(2)  ดูแลระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุการเงิน บัญชี กองทุนตามเกณฑ์  พึงรับพึงจ่าย (โปรแกรม MIS) ในส่วนของงานงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

    1. ตั้งงบประมาณรายรับ ในระบบ MIS

    2. ตั้งงบประมาณรายจ่าย ในระบบ MIS

    3. โอนงบประมาณรายจ่าย ในระบบ MIS

    4. ปรับเพิ่มลดงบประมาณ ในระบบ MIS

    5. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในระบบ MIS

    6. ขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในระบบ MIS

(3)  พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำรายงานสารสนเทศ ในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย

    1. รายงานสรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน จำแนกตามหมวดรายจ่าย จำแนกตามรายเดือน และรายไตรมาส งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

    2. รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส

    3. รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส

    4. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผนการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส

    5. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส

    6. รายงานสรุปผลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

    7. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำต้นทุนผลผลิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

(4)  ดูแลข้อมูล ปรับปรุงระบบ และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกองนโยบายและแผน และระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

    1. ปรับแผนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม เพิ่มรายการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในระบบ MIS

    2. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบทะเบียนคุม สำหรับการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

(5)  จัดอบรม และให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย                            

(6)  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบ

(7)  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศของกองนโยบายและแผน                    

(8)  พัฒนาระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2) งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน  รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  พัฒนาเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน

(2)  บันทึก เพิ่ม แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน

(3)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซด์กองนโยบายและแผน    

3) งานควบคุมความมั่นคงของข้อมูลสารสนเทศ  รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  ควบคุม ดูแล และสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศภายในกองนโยบายและแผน

(2)  ดูแล บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการการใช้งานระบบ MIS ในส่วนของระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้น และประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากแต่ละหน่วยงาน  

4) งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  ช่วยสนับสนุนการควบคุม ดูแลการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของกองนโยบายและแผน บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(2)  ประสานงานในการแก้ปัญหาและการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของกองนโยบายและแผนในระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได้

5) งานประกันคุณภาพการศึกษา และการวางแผน รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบของกองนโยบายและแผน พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน

(2)  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน

(3)  ประสานงาน จัดเตรียม และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี และข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย

(4)  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี

(5)  คำนวณต้นทุนกิจกรรมงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของกองนโยบายและแผน

(6)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานข้อมูลและสารสนเทศของกองนโยบายและแผน

(7)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงงานข้อมูลและสารสนเทศของกองนโยบายและแผน                              

(8)  จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี กองนโยบายและแผน ในส่วนของงานข้อมูลและสารสนเทศ

6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย