งานข้อมูลและสารสนเทศ

งานข้อมูลและสารสนเทศ
หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานคลังข้อมูล งานสารสนเทศ งานรายงานและเผยแพร่  งานการเงินและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันตามภาระงานของกองนโยบายและแผน งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน งานควบคุมความมั่นคงของข้อมูลสารสนเทศ  งานบริการให้คำปรึกษาการใช้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย และงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้      

1) งานคลังข้อมูล รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
(1)  ประสานงาน รวบรวม และจัดทำข้อมูลสถานภาพ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลนักศึกษาเป็นต้น
(2)  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน                   
(3) ประสานงาน วางแผน และจัดประชุมคณะกรรมการคลังข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
(4)  จัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง และแนวทางของสำนักงบประมาณ
(5)  เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา
(6)  จัดทำรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
(7)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

2) งานสารสนเทศ  งานรายงานและเผยแพร่  รับผิดชอบงานดังนี้
(1)  จัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
(2)  จัดทำรายงานพิเศษ ตอบแบบสอบถาม หรือรายงานผลข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
(3)  จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลและสถิติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(4)  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน
(5)  จัดทำรายงานประจำปีกองนโยบายและแผน และรายงานประจำปีระดับมหาวิทยาลัย
(6)  จัดทำข้อมูลที่อยู่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา         
(7)  จัดทำป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน

3) งานการเงินและงบประมาณ รับผิดชอบงานดังนี้
(1)  จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานอธิการบดีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
(2)  จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปีของสำนักงานอธิการบดี
(3)  เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(4)  จัดทำบัญชีควบคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดรายจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี
(5)  จัดทำทะเบียนคุม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในส่วนของสำนักงานอธิการบดี
(6)  จัดทำคำขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ และบันทึกรายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (MIS)
(7)  บันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (MIS)
(8)  จัดทำรายงาน สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เข้าที่ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผนประจำเดือน และที่ประชุมรองอธิการบดี
(9)  ควบคุม และดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี
(10) จัดทำข้อมูลเงินเดือน สรุปรายจ่ายเงินเดือนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นรายบุคคล และจำแนกตามรายเดือน
(11) บันทึกข้อมูลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

4) งานวิจัยสถาบันตามภาระงานของกองนโยบายและแผน  รับผิดชอบงานดังนี้
(1)  วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของกองนโยบายและแผน และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
(2)  ให้คำปรึกษาหรือข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของกองนโยบายและแผน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำวิจัยสถาบัน                            

5) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
(1)  วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง จัดวางระบบ และดูแลระบบฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน
(2)  ดูแลระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุการเงิน บัญชี กองทุนตามเกณฑ์  พึงรับพึงจ่าย (โปรแกรม MIS) ในส่วนของงานงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
(3)  พัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดทำรายงานสารสนเทศ ในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
(4)  ดูแลข้อมูล ปรับปรุงระบบ และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกองนโยบายและแผน และระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
(5)  จัดอบรม และให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
(6)  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบ
(7)  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศของกองนโยบายและแผน
(8)  พัฒนาระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                    

6) งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน  รับผิดชอบงานดังนี้
(1)  พัฒนาเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน
(2)  บันทึก เพิ่ม แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ที่รับผิดชอบ
(3)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซด์กองนโยบายและแผน      

7) งานควบคุมความมั่นคงของข้อมูลสารสนเทศ  รับผิดชอบงานดังนี้
(1)  ควบคุม ดูแล และสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศภายในกองนโยบายและแผน
(2)  ดูแล บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการการใช้งานระบบ MIS ในส่วนของระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้น และประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากแต่ละหน่วยงาน

8) งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบงานดังนี้
(1)  ช่วยสนับสนุนการควบคุม ดูแลการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของกองนโยบายและแผน บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(2)  ประสานงานในการแก้ปัญหาและการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของกองนโยบายและแผนในระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได้        

9)  งานสารบรรณและงานประสานงานทั่วไป  รับผิดชอบงานดังนี้
(1)  จัดทำร่าง คำสั่ง ประกาศ หนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของงานข้อมูลและสารสนเทศ และจัดทำโครงการในความรับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ
(2)  งานให้บริการทั่วไป ได้แก่ จัดประชุม จัดทำเอกสารการประชุมต่าง ๆ บริการถ่ายเอกสาร บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อ หรือการจัดประชุมของกองนโยบายและแผน       

10) งานประกันคุณภาพการศึกษา และการวางแผน รับผิดชอบงานดังนี้
(1)  รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบของกองนโยบายและแผน พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน
(2)  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน  ที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน
(3)  ประสานงาน จัดเตรียม และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี และข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
(4)  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน   ที่เป็นเลิศของสำนักงานอธิการบดี
(5)  คำนวณต้นทุนกิจกรรมงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของกองนโยบายและแผน
(6)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานข้อมูลและสารสนเทศของกองนโยบายและแผน
(7)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงงานข้อมูลและสารสนเทศของกองนโยบายและแผน
(8)  จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี กองนโยบายและแผน ในส่วนของงานข้อมูลและสารสนเทศ

11)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย