งานข้อมูลและสารสนเทศ

งานตามภารกิจ

งานข้อมูลและสารสนเทศ

งานข้อมูลและสารสนเทศ รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
    1) งานคลังข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
        1) ประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนักศึกษา หลักสูตร-บุคลากรงบประมาณ อาคารสถานที่เป็นต้นเป็นประจำทุกปีงบประมาณ
        2) จัดวางระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
        3) ประสาน/วางแผน/จัดประชุมคณะกรรมการคลังข้อมูลสารสนเทศ
        4) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆเพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน
        5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผน
        6) ประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล FTES และนำมาวิเคราะห์คำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยเพื่อประโยชน์ในด้านการจัดทำงบประมาณ
    2)งานสารสนเทศ งานรายงานและเผยแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
        1) จัดทำรายงานพิเศษหรือตอบแบบสอบถามหรือให้คำตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนรวม
        3) พัฒนา Website ของกองนโยบายและแผน
        4) พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจในระดับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
        5) จัดทำสื่อนำเสนอสารสนเทศของกองนโยบายและแผน
        6) บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในกองนโยบายและแผน
        7) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกองนโยบายและแผน และระดับมหาวิทยาลัย
        8) จัดทำรายงานประจำปีกองนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัย
        9) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    3) งานวิจัยสถาบันตามภาระงานของกองนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
        1) ดำเนินการวิจัยปัญหาการบริหารงานของกอง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงาน ของกองและของมหาวิทยาลัย
        2) ให้คำปรึกษาหรือข้อมูลต่าง ๆ ของกองนโยบายและแผน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำวิจัยสถาบัน

    4) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปฏิบัติงานดังนี้
        1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้งานต่างๆ ของกองนโยบายและแผน ได้แก่ ระบบงานนโยบายและแผน ระบบงานบริหารงานทั่วไป ระบบงานงบประมาณ ระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานติดตามและประเมินผล
        2) จัดอบรมและให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
        3) ดูแลข้อมูลและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
        4) สร้างรายงานเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
        5) จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบที่รับผิดชอบ
        6) ติดตั้งและดูแลฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
        7) ติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายของกองนโยบายและแผน
        8) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศของกองนโยบายและแผน
        9) พัฒนาระบบสารสนเทศ