งานบริหารงานทั่วไป

งานตามภารกิจ

งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. บริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ งานประกันคุณภาพ งานผลิตเอกสาร และประสานงานทั่วไป แต่ละงานปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
    1) งานสารบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
         (1) การรับ ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก การลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือประจำวัน การออกเลขที่หนังสือออก การตรวจค้นหาเลขทะเบียนหนังสือ
         (2) การจัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ และการค้นหาเรื่องเดิมประกอบต้นเรื่องที่กำลังดำเนินการ
         (3) การจัดทำแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชาและจ่ายงานจากแฟ้มต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่นำไปดำเนินการ
         (4) การเวียนหนังสือราชการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
         (5) การติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนจนงานแล้วเสร็จและติดตามสำรวจเรื่องที่ค้าง
         (6) การติดตามเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆให้ครบถ้วน
         (7) การร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
         (8)การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานภายในกอง
         (9) การพิมพ์เอกสาร และหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบและมีระเบียบราชการ การสะกดตัวอักษรให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฯ
         (10) การคัดสำเนา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์และเอกสารต่าง ๆ
         (11) ติดตามประสานการบันทึกข้อมูลกับเจ้าของงาน
         (12) วางขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
         (13) ออกแบบการจัดรูปแบบการพิมพ์ เช่น พิมพ์บรรยาย พิมพ์ตาราง
         (14) กำหนดโปรแกรมที่เหมาะสมของแต่ละงาน
         (15) บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมที่เลือกไว้ เช่น Word , Excel
         (16) จัดทำสำเนาและตัดต่อแฟ้มข้อมูล
         (17) ทำทะเบียนแยกประเภทและเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลให้สะดวกต่อการค้น
         (18) พิมพ์ข้อมูลที่บันทึกเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง และเพื่อใช้จัดทำต้นฉบับ
         (19) แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด
         (20) การอัดสำเนา ถ่ายเอกสาร จัดเรียงเอกสารเข้าชุดและการเย็บเล่ม
         (21) การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อต่าง ๆ ให้ใช้งานได้เสมอ และรายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่จำเป็นต้องมีการซ่อมแซม
         (22) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    2) งานประชุม ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
         (1) จัดเตรียมการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม การจัดวาระการประชุม การจัดวาระการประชุม การจัดทำเอกสารประกอบวาระ การติดต่อสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการรับรองต่าง ๆ
         (2) จัดบันทึกรายงานการประชุม จัดพิมพ์และเวียนผู้เข้าร่วมประชุม
         (3) ดำเนินการตามมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม
         (4) จัดเก็บเอกสารแฟ้มการประชุมให้มีความต่อเนื่อง และสะดวกในการค้นหา
         (5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย