งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งานงบประมาณ งานปฏิบัติการ งานบริการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดงานที่ปฏิบัติดังนี้

1) งานการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

(1) จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองนโยบายและแผน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

(2)  จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปีของกองนโยบายและแผน

(3)  เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

(4)  ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการและหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

(5) ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินของกองนโยบายและแผน ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (MIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกองนโยบายและแผน

(6)  จัดทำสรุป/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เข้าที่ประชุมประจำเดือนของบุคลากรกองนโยบายและแผน

2) งานพัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

(1)  จัดหาพัสดุของกองนโยบายและแผนจากทุกงบเงิน

(2)  การสำรวจความต้องการใช้พัสดุของทุกงานในกองนโยบายและแผน

(3)  บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (MIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

(4)  ดำเนินการเบิกวัสดุจากคลังพัสดุของกอง และการจ่ายวัสดุภายในกองนโยบายและแผน

(5)  การเก็บรักษาดูแล ซ่อมแซมพัสดุของกองนโยบายและแผน

(6)  ดำเนินการงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุของกองนโยบายและแผน

(7)  การจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

(8)  เขียนรหัสครุภัณฑ์ประจำครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน

(9)  จัดเก็บเอกสารสำเนาหนังสือขออนุมัติเบิกต่างๆ ของกองนโยบายและแผน

(10)  ให้บริการยืม-คืนพัสดุของกองนโยบายและแผน                                            

3) งานการเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

(1)  รวบรวมและจัดทำประวัติบุคลากรของกองนโยบายและแผน

(2)  จัดทำทะเบียนวันลาของบุคลากรของกองนโยบายและแผน

(3)  รวบรวมและสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน ส่งงานนิติการและการเจ้าหน้าที่            

4) งานสารบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

(1)  การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของแต่ละงานภายในกองนโยบายและแผน                        

(2) การร่าง  จัดพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก ในส่วนของกองนโยบายและแผน                                                   

(3) การรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก และการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือประจำวัน การออกเลขที่หนังสือออก การตรวจค้นหาเลขทะเบียนหนังสือ

(4) จัดทำทะเบียนเอกสาร ได้แก่ หนังสือราชการภายในและภายนอก และเอกสารสิ่งพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ หรืออื่น ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานภายในและภายนอก

(5) เสนอความเห็นในหนังสือราชการเบื้องต้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาหรือลงนาม

(6) จัดส่งชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามงานที่เกี่ยวข้อง

(7) จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการของกอง ระหว่างปฏิบัติงานและภายหลังจากปฏิบัติงานให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการค้นหา

(8) จัดทำแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชาและจ่ายงานจากแฟ้มต่างๆ ให้งานภายในกองนโยบายและแผน

(9) การเวียนหนังสือราชการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

(10) การติดตามเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนจนงานแล้วเสร็จ

(11) จัดเก็บ รวบรวมสำเนาหนังสือราชการภายในและภายนอกเข้าแฟ้ม จัดทำแฟ้มข้อมูลทะเบียนแยกประเภท และเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลให้สะดวกต่อการค้นหา

5) งานปฏิบัติการและการวางแผน

(1)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานบริหารทั่วไป

(2) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองนโยบายและแผน พร้อมจัดเก็บหลักฐาน

(3)  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนของงานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

(4)  จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ในส่วนของงานบริหารทั่วไป

(5)  เขียนโครงการและประสานงานในความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไป

(6)  ร่วมรับการประเมินและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี

(7) บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

(8)  จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย

6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย