งานติดตามและประเมินผล

งานติดตามและประเมินผล
หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ ประสานเกี่ยวกับการจัดทำแผน/ผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์มการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประสานงาน รวบรวม และสรุปผลการประเมินคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย ประสานและบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ  บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) ประสานและจัดทำรายงานผลตามแผนบูรณาการ จัดทำแผนและผลการดำเนินงานในส่วนของงานติดตามและประเมินผล ประสานและจัดทำรายงานผลตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำรายงานผลตามแผนและรายงานประเมินผลความพึงพอใจสนับสนุนข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนข้อมูลอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1) งานกำกับติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ  รับผิดชอบงานดังนี้
(1) บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
(2)  บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และจัดทำรายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
(3) บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(4) จัดทำรายงานผลตามแผนบูรณาการ
(5) จัดทำรายงานผลงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาส
(6) ติดตามประเมินผลโครงการของกองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
(7) ติดตามรายงานผลโครงการบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  (ถ้ามี)
(8) จัดทำคู่มือการกำกับติดตามและประเมินผลงานโครงการ                          

2) งานติดตามและประเมินผลแผน รับผิดชอบงานดังนี้
(1) ติดตามรายงานการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะครึ่งแผน และระยะเต็มแผน  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  และแผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย
(2) บันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(3) บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(4) จัดทำรายงานผลตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(5) จัดทำคู่มือการกำกับติดตาม และประเมินผลแผน

3) งานประสานงาน รวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย
(1) ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย                                                                 
(2) ติดตามผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
(3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย
(4) ประสานคณะกรรมการ  รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และจัดการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(5) ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน
(6) ติดตามผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน
(7) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน                     
(8) รายงานผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองนโยบายและแผน                                                    

4) งานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประเมินผลความพึงพอใจตามแผน
(1) จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน
(2) จัดทำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้างานกองนโยบายและแผน
(3) จัดทำรายงานผลการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน
(4) จัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของกองนโยบายและแผน
(5) จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองนโยบายและแผน

5) งานจัดทำแผน/ผลการดำเนินงาน
(1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนงานติดตามและประเมินผลของกองนโยบายและแผน
(2) จัดทำแผนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในส่วนงานติดตามและประเมินผลของกองนโยบายและแผน
(3) จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานติดตามและประเมินผลของกองนโยบายและแผน

6) งานประกันคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนข้อมูล
(1) รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี  พร้อมหลักฐานประกอบรายงาน
(2) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี
(3) รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของงานติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) พร้อมหลักฐานประกอบรายงาน
(4) รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของงานติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักงานอธิการบดี (SSR) และของมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบรายงาน
(5) จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ เข้าสู่ระบบ e-Filling
(6) จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
(7) คำนวณต้นทุนกิจกรรมและจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของงานติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี

7) งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย