งานติดตามและประเมินผล

งานตามภารกิจ

งานติดตามและประเมินผล

งานติดตามและประเมินผล รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
    1) งานกำกับติดตามและประเมินผลแผน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
         (1) ติดตามรายงานการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะครึ่งแผน และระยะเต็มแผน
         (2) ติดตามรายงานผล แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
         (3) ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
         (4) ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
         (5) ติดตามประเมินผลโครงการเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
         (6) รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับแผนและประสานงานการปรับแผนพัฒนาระยะ 5 ปี
         (7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    2)งานกำกับติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
         (1) จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มสำนักงบประมาณ (สงป.301-302) เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ เป็นรายไตรมาส
         (2) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นเป้าหมายที่นโยบายรัฐบาลกำหนด การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส
    3)งานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
         (1) ประสานผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำคำรับรอง
         (2) จัดทำรายละเอียดคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
         (3) จัดทำข้อมูลประกอบการเจราจาตัวชี้วัด กพร.
    4) งานประสานงาน รวบรวม และสรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
         (1) ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ของ คณะ สถาบัน สำนัก กอง และหน่วยงานอื่น ๆ
         (2) ติดตามผลการดำเนินงาน ก.พ.ร. ของคณะ สถาบัน สำนัก กอง และหน่วย
         (3) จัดทำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด (ก.พ.ร.) ของมหาวิทยาลัย
         (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย