งานติดตามและประเมินผล

งานกำกับติดตามและประเมินผล (1)

หน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ  ประสานงาน รวบรวม และสรุปผลการประเมินคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย ประสานและบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ  บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ประสานและจัดทำรายงานผลตามแผนบูรณาการ จัดทำแผนและผลการดำเนินงานในส่วนของงานติดตามและประเมินผล โดยมีรายละเอียดงานที่ปฏิบัติ สนับสนุนข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1) งานกำกับติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ  รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

(2)  บันทึกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และจัดทำรายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

(3)  บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

(4)  จัดทำรายงานผลตามแผนบูรณาการ

(5)  จัดทำรายงานผลงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาส             

2) งานประสานงาน รวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)  ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย                                                   

(2)  ติดตามผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย

(3)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย

(4)  ประสานคณะกรรมการ  รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และจัดการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี                                                  

3) งานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประเมินผลความพึงพอใจตามแผน

(1)  จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน

(2)  จัดทำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้างานกองนโยบายและแผน         

4) งานจัดทำแผน/ผลการดำเนินงาน

(1)  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนงานติดตาม และประเมินผลของกองนโยบายและแผน

(2)  จัดทำแผนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในส่วนงานติดตามและประเมินผลของกองนโยบายและแผน

(3)  จัดทำแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในส่วนของงานติดตาม และประเมินผลของกองนโยบายและแผน

5) งานประกันคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนข้อมูล

(1)  รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี  พร้อมหลักฐานประกอบรายงาน

(2)  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานอธิการบดี

(3)  รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของงานติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) พร้อมหลักฐานประกอบรายงาน

(4)  รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของงานติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักงานอธิการบดี (SSR) และของมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบรายงาน

(5)  จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ เข้าสู่ระบบ e-Filling

(6)  จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย

(7)  คำนวณต้นทุนกิจกรรมและจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนของงานติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี

6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานกำกับติดตามและประเมินผล (2)

หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานกำกับติดตามและประเมินผลแผนงาน กำกับติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ  ประสานเกี่ยวกับการจัดทำแผน/ผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์มการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ประสานและจัดทำรายงานผลตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และจัดทำรายงานผลตามแผนและรายงานประเมินผลความพึงพอใจ สนับสนุนข้อมูลอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้    

1) งานติดตามและประเมินผลแผน รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  ติดตามรายงานการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะครึ่งแผน และระยะเต็มแผน  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  และแผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัย

(2)  บันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(3)  บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

(4)  จัดทำรายงานผลตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(5)  จัดทำคู่มือการกำกับติดตาม และประเมินผลแผน

2) งานติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ  รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)  ติดตามประเมินผลโครงการของกองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย

(2)  ติดตามรายงานผลโครงการบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  (ถ้ามี)

(3)  จัดทำคู่มือการกำกับติดตามและประเมินผลงานโครงการ                                    

3) ประสานงาน รวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน รับผิดชอบงานดังนี้

(1)  ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน

(2)  ติดตามผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน

(3)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน                    

(4)  รายงานผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองนโยบายและแผน

(5)  ประสานคณะกรรมการ  รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และจัดการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

4) งานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประเมินผลความพึงพอใจตามแผน

(1)  จัดทำรายงานผลการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน

(2)  จัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของกองนโยบายและแผน

(3)  จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองนโยบายและแผน

5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย