ข่าวภาพ/กิจกรรม
แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน (ลว.21-04-2559)
ข่าววันที่ : 21 เม.ย. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.11-04-2559)
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2559
โดย :
แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1(ลว.30-03-2559)
ข่าววันที่ : 30 มี.ค. 2559
โดย :
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน (ลว.30-12-2558)
ข่าววันที่ : 30 ธ.ค. 2558
โดย :
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 3,6 และ 9 เดือน (ลว.30-12-2558)
ข่าววันที่ : 30 ธ.ค. 2558
โดย :
แบบฟอร์ม และตัวอย่างแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.11-12-2558)
ข่าววันที่ : 11 ธ.ค. 2558
โดย :
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2557-2560 ฉบับปรับปรุง (ลว.30-11-2558)
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2558
โดย :
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 คราวการประชุมที่ี่ 6-2558 (ลว.30-11-2558)
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2558
โดย :
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (18-11-2558)
ข่าววันที่ : 18 พ.ย. 2558
โดย :
แบบฟอร์มรายงานสรุปประเมินผลโครงการ (ลว.18-11-2558)
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2559
โดย :
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.30-10-2558)
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2559
โดย :
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2559 ฉบับร่างให้หน่วยงาน(ลว.06-08-2558)
ข่าววันที่ : 06 ส.ค. 2558
โดย :
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2559 (ลว.06-08-2558)‏
ข่าววันที่ : 06 ส.ค. 2558
โดย :
แบบฟอร์มเอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว.01-08-2558)
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2559
โดย :
แบบฟอร์มกระบวนงาน 2559
ข่าววันที่ : 13 ก.ค. 2558
โดย :
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ข่าววันที่ : 08 พ.ค. 2558
โดย :
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2557-2560
ข่าววันที่ : 12 ม.ค. 2558
โดย :
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 12 ม.ค. 2558
โดย :
แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ลว.26-12-57)
ข่าววันที่ : 26 ธ.ค. 2557
โดย :
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2557 (ลว.26-12-57)
ข่าววันที่ : 26 ธ.ค. 2557
โดย :

1 2 3 4 [5] 6 7