โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 04 ธันวาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน  2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การเขียนโครงการจะเป็นการสื่อสารถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำโครงการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินการ วิธีการควบคุมติดตามประเมินผลโครงการจนแล้วเสร็จตามแผน และวิธีการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ โครงการเป็นแนวทาง หรือแผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานและคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า การเขียนโครงการเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน และกำหนดการปฏิบัติงานในรายละเอียดที่จะดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ทราบว่าโครงการต่างๆ จะสำเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด จึงจำเป็นจะต้องทำการประเมินผลโครงการต่างๆ เหล่านั้นประกอบไปด้วย  จึงจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในการเขียนโครงการให้ถูกต้อง มีรายละเอียดความสอดคล้องของการดำเนินโครงการกับผลที่ได้รับและนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงการนั้นๆ ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้แผนกลยุทธ์องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายและพันธกิจตามลำดับ

คลิกดูภาพบรรยากาศได้ ที่นี่

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2154