รวมITA2563

ข้อ

ชื่อองค์ประกอบ

ชื่อเอกสาร (คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด)

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติราชการด้านต่างๆ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

.

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน
.

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รอบ 12 เดือน
- รายงานประจำปี 2562

.

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
.

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2
ประจำปีงบประมาณ 2563

.

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1-4
.