Download File
ชื่อไฟล์ : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.15-10-2564)
ประเภท : pdf
Path : file_download/1634274788.pdf
กรุณารอสักครู่ ประมาณ 5 วินาที ไฟล์จะทำการดาวน์โหลด