Download File
ชื่อไฟล์ : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลว.06-10-2565)
ประเภท : pdf
Path : file_download/1671589556.pdf
กรุณารอสักครู่ ประมาณ 5 วินาที ไฟล์จะทำการดาวน์โหลด