ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เอกสารประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (ลว.08-07-2565)
วันที่ : 08 ก.ค. 2565
โดย :
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ระดับหน่วยงาน (ลว.17-06-65)
วันที่ : 17 มิ.ย. 2565
โดย :
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) หน่วยงาน (ลว.06-06-2565)
วันที่ : 09 มิ.ย. 2565
โดย :
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายด้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) (ลว.02-06-2565)
วันที่ : 02 มิ.ย. 2565
โดย :
แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลว.30-05-2565)
วันที่ : 02 มิ.ย. 2565
โดย :

[1]