ประชุมระดมความคิดในการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมระดมความคิดในการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 16 พฤษภาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประชุมระดมความคิดในการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชุมระดมความคิดในการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตาม (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร ๑๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เวลา    ๐๘:๓๐ – ๐๙:๐๐ น.      ลงทะเบียน

          ๐๙:๐๐ – ๐๙:๓๐ น.      ประธานเปิดประชุม  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

                                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

          ๐๙:๓๐ – ๑๑:๐๐ น.      บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏ

                                      โดย คุณวัฒนาพร  สุขพรต  ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย

และแผนการอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.      ระดมความคิดแนวทางในการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ตาม (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔

          ๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น.      แบ่งกลุ่มระดมความคิดแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ในพันธกิจต่าง ๆ  ตาม (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔

กลุ่มที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต

กลุ่มที่ ๒ ด้านการวิจัย

กลุ่มที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ

กลุ่มที่ ๔ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กลุ่มที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

          ๑๕:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.      ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการระดมความคิด

          ๑๖:๐๐ – ๑๖:๓๐ น.      ประธานกล่าวปิดประชุม

 

หมายเหตุ

  1. กรรมการสี่สภา ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  2. กำหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1732