ข่าวกิจกรรม

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองนโยบายและแผน ในโครงการศึกษาดูงานกองนโยบายและแผนในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่: 07 เมษายน 2559  

โครงการศึกษาดูงานกองนโยบายและแผนในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้การบริหารจัดการงานต่างสถาบันการศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

      
    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1939