ข่าวกิจกรรม

KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

วันที่: 07 เมษายน 2559  
  1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

  • เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

      
   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2016