ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 25 พ.ค. 2559
โพสโดย:
การประชุม กนผ. ครั้งที่ 5-59

ข่าววันที่: 23 ส.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมสี่สภา ครั้งที่ 1/2559 ประชุมระดมความคิดในการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 18 พ.ค. 2559
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 13 พ.ค. 2559
โพสโดย:
โครงการศึกษาดูงานด้านแผนและงบประมาณในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข่าววันที่: 12 พ.ค. 2559
โพสโดย:
โครงการศึกษาดูงานด้านแผนและงบประมาณในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าววันที่: 12 พ.ค. 2559
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ข่าววันที่: 29 เม.ย. 2559
โพสโดย:
ประชุม กนผ. ครั้งที่ 4-59

ข่าววันที่: 23 ส.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม

ข่าววันที่: 23 ส.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 07 เม.ย. 2559
โพสโดย: