ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การรายงานประจำปี พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน (ลว.01-09-2560)

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6-2560 (ลว.07-09-2560)

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองติดตามและกำกับการเงินงบประมาณการบริหารทรัพย์สิน (ลว.02-09-2560)

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลว.01-09-2560)

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2560
โพสโดย:
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Fundamentals)

ข่าววันที่: 23 ส.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าววันที่: 23 ส.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าววันที่: 23 ส.ค. 2560
โพสโดย:
จัดประชุมสัมมนา "การนำยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2575) สู่การปฏิบัติ

ข่าววันที่: 30 มิ.ย. 2560
โพสโดย:
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 23 ส.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3-2560

ข่าววันที่: 17 มี.ค. 2560
โพสโดย: