ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานอธิการบดี

ข่าววันที่: 07 พ.ค. 2557
โพสโดย:
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรังปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

ข่าววันที่: 03 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานการวิเคราะห์ ฯ

ข่าววันที่: 21 พ.ย. 2556
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557-2560 ฯ

ข่าววันที่: 21 พ.ย. 2556
โพสโดย:
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ข่าววันที่: 25 ม.ค. 2554
โพสโดย:
การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผล PART ประจำปี 2554

ข่าววันที่: 25 ม.ค. 2554
โพสโดย: กองนโยบายและแผน
การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก พ.ศ.2553-2556

ข่าววันที่: 30 ก.ย. 2553
โพสโดย:
การประชุม PART 2552

ข่าววันที่: 02 มิ.ย. 2553
โพสโดย:
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ข่าววันที่: 03 ก.ย. 2552
โพสโดย:
วันกึ่งศตวรรษราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 21 ส.ค. 2550
โพสโดย: กองนโยบายและแผน