ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8
KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข่าววันที่: 07 เม.ย. 2559
โพสโดย:
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองนโยบายและแผน ในโครงการศึกษาดูงานกองนโยบายและแผนในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าววันที่: 07 เม.ย. 2559
โพสโดย:
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2558

ข่าววันที่: 07 เม.ย. 2559
โพสโดย:
การพัฒนาโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

ข่าววันที่: 28 ต.ค. 2558
โพสโดย:
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2558

ข่าววันที่: 02 ต.ค. 2558
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ข่าววันที่: 21 ก.ย. 2558
โพสโดย:
ประชุมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 กองนโยบายและแผน

ข่าววันที่: 17 ส.ค. 2558
โพสโดย:
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข่าววันที่: 01 ส.ค. 2558
โพสโดย:
การบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข่าววันที่: 13 ก.ค. 2558
โพสโดย:
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559

ข่าววันที่: 13 ก.ค. 2558
โพสโดย: